Kategórie

NORMALIZÁCIA EN A CERTIFIKÁCIA


Produkty Metalia skúšajú nezávislé kontrolné inštitúcie podľa noriem EN vzťahujúcich sa na dverové kovania s celoeurópskou platnosťou. Metalia dodáva kovania na dvere vo všetkých kvalitatívnych kategóriách.

CEN (Comité Européen de Normalisation) je dobrovoľné kooperačné združenie organizácií zaoberajúcich sa vo všetkých členských krajinách normalizáciou. Jeho úlohou je harmonizácia existujúcich noriem. Tieto normy budú stále viac ustupovať
do úzadia a jednotlivé členské krajiny CEN harmonizujú európske normy EN so svojimi národnými normami. Dôsledkom tohto procesu bude strata účinnosti stále väčšieho počtu noriem platných v jednotlivých krajinách.

CEN nie je štátna organizácia. Normy majú charakter obchodných odporúčaní a nemajú záväzný účinok; záväzný charakter môže dať normám len zákonná úprava, alebo zmluva, v ktorej bude takáto povinnosť právoplatne upravená. Výrobca, ktorý vyrába svoje  produkty podľa noriem EN a dáva ich skúšať nezávislému uznávanému skúšobnému laboratóriu to robí výlučne
na dobrovoľnej báze. Koncový užívateľ však v tomto prípade môže vychádzať z toho, že výrobok je vyrobený a podrobený skúškam
v zmysle noriem a teda spĺňa platné požiadavky na kvalitu.

Čo obsahuje normalizácia vzťahujúca sa na kovania na dvere v zmysle normy DIN EN 1906?
Pri otváraní a zatváraní dverí pôsobia na kľučku horizontálne a vertikálne rotačné sily, ktoré musí zachytávať upevňovací systém na rozete alebo na štíte.
Pritom je potrebné zohľadniť nasledovné faktory:
•    ovládacie momenty
•    prípustná vôľa a bezpečnosť
•    voľný uhol pootočenia a vyrovnávacia tolerancia
•    trvácnosť
•    bezpečnosť
•    odolnosť proti korózii.

DIN EN 1906 popisuje metódy skúšania a požiadavky na kovania na dvere. Výsledky skúšok sa uvádzajú v takzvanom klasifikačnom kľúči, ktorý pozostáva z ôsmich pozícií.

Vysvetlivky
ku klasifikačnému systému

 


1.    trieda použitia (1 – 4)
2.    životnosť (6 alebo 7)

3.    rozmer dverí (bez klasifikácie)
4.    požiarna odolnosť (0 alebo 1)
5.    bezpečnosť osôb (0 alebo 1)
6.    odolnosť proti korózii (0 – 4)
7.    odolnosť proti vlámaniu (0 – 4)
8.    druh ovládania (A, B alebo U)


Pozícia 1   Trieda použitia (1 - 4):

Trieda 1 = stredná frekvencia - intenzívne používanie osobami, ktoré sú motivované k vysokej miere starostlivého zaobchádzania a u ktorých je len nízke riziko nesprávneho používania, napr. interiérové dvere v obytných budovách.  

Trieda 2 = stredná frekvencia - intenzívne používanie osobami, ktoré sú motivované k starostlivému zaobchádzaniu, pričom existuje určité riziko nesprávneho použitia, napr. interiérové dvere v administratívnych budovách.

Trieda 3 = vysoká frekvencia - veľmi intenzívne  používanie verejnosťou alebo inými osobami s nízkou motiváciou k starostlivému zaobchádzaniu, u ktorých je navyše vysoké riziko nesprávneho používania, napr. dvere v administratívnych budovách s vysokou návštevnosťou verejnosti.

Trieda 4 = časté, veľmi intenzívne používanie na dverách, ktoré sú vystavené častému použitiu násilia alebo
poškodzovaniu, napr. na športových štadiónoch, v kasárňach, alebo iných verejných budovách.

Pre každú triedu použitia sú stanovené určité požiadavky na schvaľovanie. Trieda použitia sa určuje okrem iného na základe týchto kritérií:

Pevnosť štvorhranu a pripevňovacích   prvkov v krútení.
Dverové kľučky alebo gule nesmú pri meraní číselníkovým odchýlkomerom vo vzdialenosti 50 mm ± 2 mm od osi otáčania vykazovať trvalú deformáciu väčšiu ako 5 mm.
Pevnosť v krútení sa určuje zaťažením krútiacim momentom M na rukoväti a vyjadruje sa v Newtonmetroch (Nm).
trieda použitia 1: M = 20 Nm (= cca. 2 kg)
trieda použitia 2: M = 30 Nm (= cca. 3 kg)
trieda použitia 3: M = 40 Nm (= cca. 4 kg)
trieda použitia 4: M = 60 Nm (= cca. 6 kg)

Trvalá deformácia polohy kľučky po teste nesmie prekročiť 5 mm. Maximálna povolená horizontálna vôľa v oboch vonkajších polohách kľučky vykazuje v rôznych triedach použitia rôzne hodnoty:
triedy použitia 1 a 2: maximálna vôľa 10 mm
triedy použitia 3 a 4: maximálna vôľa   6 mm  


Požiadavky na pevnosť v ťahu v prípade montovaných súprav.
Axiálna sila sa určuje podľa použitej horizontálnej ťažnej sily, ktorou sa zaťažuje kľučka. Axiálna deformácia nesmie prekročiť 2 mm. Miera pevnosti sa určuje na základe ťažnej sily.
trieda použitia 1: F =   300 N (cca. 30 kg)
trieda použitia 2: F =   500 N (cca. 50 kg)
trieda použitia 3: F =   800 N (cca. 80 kg)
trieda použitia 4: F = 1000 N (cca. 100 kg)

Voľný uhlový pohyb a nesúososť
Pri použití záťažovej sily o veľkosti 1 N vo vzdialenosti 50 mm
od osi otáčania, meranie vo vzdialenosti 75 mm od osi otáčania nesmie prekročiť nasledovné hodnoty:
triedy použitia 1 a 2: maximálna vôľa 10 mm
triedy použitia 3 a 4: maximálna vôľa   5 mm.  


Pozícia 2   Životnosť (6 alebo 7)

Pri skúške životnosti sa simulujú pohyby kľučky alebo tlačidla hore a dolu po dobu stanoveného počtu cyklov pri kontinuálnom zaťažení horizontálnou a vertikálnou silou.

Norma stanovuje dve triedy životnosti:
trieda 6: 100.000 pohybov hore a dolu pre strednú frekvenciu používania pri  zaťažení horizontálnou a vertikálnou silou o veľkosti 60 N,
trieda 7: 200.000 pohybov hore a dolu pre vyššiu frekvenciu používania pri zaťažení horizontálnou a vertikálnou silou o veľkosti 100 N.

Pozícia 3   Rozmery dverí

Táto pozícia nepodlieha žiadnej klasifikácii.

Pozícia 4   Požiarna odolnosť

trieda 0: nedovoľuje sa použitie na požiarnych/dymotesných dverách
trieda 1: vhodné na použitie na požiarnych/dymotesných dverách

Norma EN 1906 neobsahuje žiadne podrobné požiadavky na požiarnu odolnosť dverových kovaní. Norma predpisuje len skúšku celkového elementu dverí vrátane kovania.
Metalia však ponúka v kategórii protipožiarnych dverí a dverí s uzáverom brániacim prenikaniu dymu špeciálny program kovaní, ktorý je schválený a certifikovaný podľa normy DIN 18273. Tento typ kovaní je označený písmenom U.

Pozícia 5   Bezpečnosť

V tejto pozícii sa preveruje bezpečnosť kovania pre používateľov (napr. ostré hrany, ktoré znamenajú riziko poranenia). Norma stanovuje dve triedy:
trieda 0:  na bežné použitie
trieda 1:  v prípade zvýšených požiadaviek na bezpečnosť  

Trieda 1 prichádza do úvahy napríklad pri extrémnej záťaži kovania dverí. Skúška sa vykonáva na rukoväti dverovej kľučky zaťažením axiálnou silou s hodnotami 1.500 N a 2.500 N v závislosti od triedy použitia.
trieda použitia 1:  F = 1500 N (= cca.150 kg)
trieda použitia 2:  F = 1500 N (= cca.150 kg)
trieda použitia 3:  F = 2500 N (= cca.250 kg)
trieda použitia 4:  F = 2500 N (= cca.250 kg)  

Pozícia 6   Odolnosť proti korózii

trieda 0 = bez stanovenia triedy odolnosti
trieda 1 = nízka odolnosť voči korózii
trieda 2 = mierna odolnosť voči korózii
trieda 3 = vysoká odolnosť voči korózii
trieda 4 = veľmi vysoká odolnosť voči korózii

Kovania do dverí Metalia sú schválené podľa triedy 3, čo bolo preukázané okrem iného 96 hodín trvajúcim testom v soľnom roztoku.
Výrobky určené na použitie v interiéri musia spĺňať najmenej požiadavky triedy 1. Výrobky určené na použitie
v exteriéri, napríklad vchodové dvere, musia spĺňať najmenej požiadavky triedy 3. Ostatné triedy sa môžu zvoliť pri špeciálnom použití, napríklad trieda 4 sa má použiť
pri výrobkoch vystavených vplyvu morského vzduchu alebo používaných v priemyselných regiónoch s vysokým znečistením vzduchu.
Výrobky, na ktorých sa môže vytvoriť prirodzená patina (naprí-klad bronzové alebo mosadzné výrobky) alebo výrobky, pri ktorých sa predpokladá časté čistenie, nemusia spĺňať požiadavky odolnosti proti korózii.

Pozícia 7   Odolnosť proti vlámaniu

Stanovuje sa päť tried odolnosti proti vlámaniu
trieda 0: kovanie, ktoré nie je vhodné na zabudovanie do dverí odolných proti vlámaniu
trieda 1: kovanie s nízkou odolnosťou proti vlámaniu
trieda 2: kovanie s priemernou odolnosťou proti vlámaniu
trieda 3: kovanie s vysokou odolnosťou proti vlámaniu
trieda 4: kovanie s veľmi vysokou odolnosťou proti vlámaniu

Objektové kovania Metalia v štandardnom vyhotovení patria
do triedy 0. Avšak objektové kovania s rozetou v kombinácii s bezpečnostnou rozetou patria do triedy 2 a vyššie.

Metalia navyše ponúka rad  bezpečnostných kovaní, ktoré sú schválené a certifikované v zmysle nemeckej normy DIN 18257.


Pozícia 8   Druh ovládania (spôsob vyhotovenia)

typ A: kovanie s pružinovou podporou
typ B: kovanie s pevnou pridržiavacou pružinou
      (kľučka dverí sa  vždy vráti do nulovej polohy,
       dokonca aj bez pomoci pružiny v zámku)
typ U: kovanie bez pevnej pridržiavacej pružiny

Objektové dverové kovania Metalia sú štandardne vybavené silnou pružinou na podporu zámkov a  zodpovedajú vyhotoveniu typu B.
 
Záver
Hodnota pre používateľa sa neobmedzuje len na triedu použitia, ale musí sa posudzovať na základe všetkých uvedených klasifikačných kritérií.


METALIA PROFESSIONAL
STAVEBNÉ KOVANIA S CERTIFIKÁTOM

s PEVNÝM ULOŽENÍM na KĽUČKY NA DVERÁCH schválené podľa normy DIN EN 1906 (STN EN 1906)

 

TRIEDA POUŽITIA 4:

- vhodné na objekty s vysokou frekvenciou a intenzitou používania


TRIEDA POUŽITIA 3:
- na objekty s vysokou frekvenciou a intenzitou používania

Permafix Global objektové kovania z ušľachtilej ocele AISI 304.
Kľučka je pevne namontovaná pomocou vratnej pružiny a na ro-
zete s namontovanými vačkami (kovanie je prihlásené ako patent). Vďaka tomu sa dá toto kovanie použiť aj na dverách, na ktorých sa nedajú použiť zámky podľa normy DIN s 38 mm upevňovacími otvormi na upevnenie prechodnými skrutkami.

Výhody upevňovacieho systému EUROFIX pre odberateľov

Artitec je držiteľom patentu jedinečného upevňovacieho systému „Eurofix„ na kľučky na dvere. Eurofix je systém kovania
na dvere, ktoré sa dá kombinovať s integrovanou vratnou pružinou. V prípade bežných systémov kľučiek na dvere s konštrukciou s vratným perom je kľučka na dverách namontovaná pevne na rozete alebo na štíte a preto sa nedá kombinovať. V prípade upevňovacieho systému Eurofix je vratné pero už namontované a zabudované do rozety alebo do štítu.

Tento spôsob upevnenia prináša nasledujúce výhody:
•    Rozety alebo štíty nie je potrebné posunúť cez kľučku
na dverách, čo znižuje riziko poškodenia pri montáži
•    Eurofix poskytuje možnosť kombinovať každú kľučku
na dvere s akoukoľvek rozetou a akýmkoľvek štítom
•    Eurofix je stavebnicový systém vhodný pre kľučky na dverách podľa európskych noriem, ktorý okrem toho, že je flexibilný, prináša množstvo výhod aj obchodným partnerom v oblasti skladovania.
•    Dvere sa dajú namontovať jednoduchšie a rýchlejšie a teda je montáž aj efektívnejšia a ekonomickejšia z hľadiska nákladov.
•    So systémom Eurofix možno najprv namontovať rozetu alebo štít a kľučka sa môže montovať oveľa neskôr. Tým sa predíde možnému poškodeniu povrchov pred kolaudáciou objektu.

Artitec EUROFIX upevňovacie systémy pre KĽUČKY NA DVERÁCH v dvoch triedach použitia s relevantným klasifikačným kľúčom podľa normy DIN EN 1906.

TRIEDA POUŽITIA 3:

Stavebné kovania schválené podľa normy DIN EN 1906 trieda použitia 3: vhodná do objektov s vysokou frekvenciou intenzívneho používania verejnosťou alebo inými osobami s nízkou motiváciou k starostlivému zaobchádzaniu, u ktorých existuje vysoké riziko nesprávneho použitia, napr. dvere v administratívnych budovách s vysokou mierou pohybu širokej verejnosti.

Objektové kovanie Eurofix PRO-X
z ušľachtilej ocele AISI 304, na báze spodnej konštrukcie z ocele. Kľučky sa dajú vzájomné kombinovať na rozete, krátkom alebo dlhom štíte. Pritom možno využiť kompletnú paletu dizajnov výrobkov Eurofix z ušľachtilej ocele. To rozširuje výber modelov Eurofix PRO-X v porovnaní s programom PROLINE IV.

TRIEDA POUŽITIA 2:
Vhodné do objektov so strednou frekvenciou intenzívneho používania osobami, ktoré sú motivované k starostlivému zaobchádzaniu, pričom existuje určité riziko nesprávneho používania, napr. interiérové dvere v administratívnych budovách.

Objektové kovanie Eurofix Classic
z ušľachtilej ocele AISI 304 a mosadze na báze spodnej konštrukcie z plastu. Kľučky sa dajú vzájomne kombinovať na rozete, krátkom alebo dlhom štíte. Ponúkame široký program modelov kľučiek s dizajnom Eurofix z ušľachtilej ocele a mosadze. Mosadzné kľučky sú k dispozícii aj vo vyhotovení Premium-PVD.

Objektové kovanie Eurofix Global
z ušľachtilej ocele AISI 304 na báze spodnej konštrukcie z ocele s namontovanými vačkami. Vďaka tomu sa dá toto kovanie použiť aj na dverách, na ktorých sa nedajú použiť zámky podľa normy DIN s 38 mm upevňovacími otvormi na upevnenie prechodnými skrutkami. Vyberte si podľa vlastného vkusu z kompletnej kolekcie systémov z ušľachtilej ocele s kľučkami Eurofix.