Záruka a reklamácie

Reklamačný poriadok

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na právne vzťahy založené uzavretím kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou Metalia, a.s., Pieskovcová 44, 84107 Bratislava, SR, IČO: 31379486, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 3883/B, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, na základe elektronickej objednávky, jej akceptácie a zaplatením kúpnej ceny.
 2. Tento Reklamačný poriadok upravuje postup predávajúceho a kupujúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich z vád tovaru zakúpeného od predávajúceho a upravuje práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho.
 3. Kupujúci kúpil tovar podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach www.metalia.sk.
 4. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, že bezvýhradne súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom.

 

 

Článok II

Záručné podmienky a záručná doba

 

 1. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 2. Kupujúci k dodanému tovaru dostane faktúru (doklad o kúpe), ktorá slúži ako záručný list. K vybranému tovaru je aj záručný list.
 3. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie spôsobené používaním, mechanické poškodenie, poškodenie tovaru nesprávnym ošetrovaním, poškodenie dodatočnou úpravou zo strany kupujúceho alebo montážneho pracovníka alebo nesprávnym spôsobom použitia, nezlučiteľným s návodom na požitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.
 4. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol upravený, znehodnotený alebo zničený neodbornou montážou a manipuláciou alebo umiestnenie výrobku do nevhodného prostredia, prípadne vlastnou dopravou.
 5. Kupujúci je povinný pri objednávke štítových kovaní presne zadať typ (BB, PZ, WC) a rozstup otvorov (v mm).
 6. Reklamovaný tovar musí byť zakúpený u predávajúceho a musí byť zaplatený.
 7. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť doporučene na adresu Metalia a.s., Cablkova 3, 82104 Bratislava alebo osobne na adresu Metalia a.s., Cablkova 3, 82104 Bratislava. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a požadujeme priložiť vyplnený reklamačný formulár, ktorý nájdete tu: http://www.klucky.sk/pdf/FORMULAR_REKLAMACIA.pdf. Reklamovaný tovar v žiadnom prípade nezasielajte na dobierku.

 

 

Článok III

Kontrola tovaru

 

 1. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať obal zásielky, či nie je poškodený. Ak je poškodený, je potrebné spísať s kuriérskou službou protokol o zistených vadách.
 2. Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný dodaný tovar skontrolovať.
 3. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo nekompletnosť dodaného tovaru, je povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť predávajúcemu.

 

 

Článok IV

Reklamácie

 

 1. Ak sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, kvôli ktorej nemôže byť výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na bezplatnú opravu výrobku.
 2. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. Ak sa vada týka len súčasti výrobku, kupujúci má právo požadovať výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. V prípade vady tovaru, ktorú nie je možné odstrániť, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť doporučene na adresu Metalia a.s., Cablkova 3, 82104 Bratislava alebo osobne na adresu Metalia a.s., Cablkova 3, 82104 Bratislava. Tovar musí byť kompletný spolu s potrebnými dokladmi. Kupujúci je povinný prepravu tovaru zabezpečiť tak, aby pri preprave nebolo spôsobené poškodenie tovaru. Tovar v žiadnom prípade nezasielajte na dobierku.
 5. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v Reklamačnom poriadku je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Ostatné náležitosti a postupy sa riadia podľa ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. a Občianskeho zákonníka.

 

V Bratislave 1.1.2015